Екип

Успехът на “Интер КИТ Консулт” ЕООД се основава на натрупания

опит и знания на своите експерти (Водещи консултанти), в съчетание с амбициозността на по-младшите сътрудници,

както и желанието им за усвояване на специфични познания в областта на управлението и прилагането на нови методи и подходи при реализиране на проектите.

Водещят консултант на фирмата притежават академичен опит и задълбочени теоретични и практически познания за основните методи и подходи използвани при изграждането, внедряването, одитирането и сертифицирането на Системите за управление. В зависимост от спецификата на всеки проект се подбира екип от консултанти, ръководени от Водещ консултант, притежаващ необходимия опит и квалификация в дадената област.