Консултации

„ИнтерКИТ Консулт“ ЕООД съсредоточава своите консултантски дейности в следните основни направления:

Разработка, внедряване и развитие на системи за управление в съответствие с:

 • Системи за управление на качеството (ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009);
 • Системи за управление на околната среда (ISO 14001:2004;);
 • Системи за безопасност на храните (HACCP и ISO 22000:2005);
 • Системи за безопасни условия на труд (BS OHSAS 18001:2007);
 • Добри производствени и други практики и програми (GMP);
 • Разработка на Интегрирани системи за управление;
 • Подготовка за ресертификация на системи по качеството и преминаване към новите стандарти;
 • Акредитация на лаборатории;
 • СЕ – маркинг;
 • Компютърна интеграция на системи по качеството;
 • Разработка на проекти за подобряване на качеството.

Обучение в областта на управление на качеството за:

-Разработка и внедряване на системи по качеството;

-Преход на съществуващи системи към нови стандарти;

-Вътрешни одитори;

-Специални методи за управление на качеството;

-Статистически методи за управление на качеството;

-Анализ на риска на проекти и процеси.

-Оценка на системи за управление на качеството;

-Разработка на софтуер за управление на качеството;

-Разработка на компютърно интегрирани системи по качеството.